Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ
Zmień bibliotekę
Tytuł pozycji:

Nauki Inżynierskie i Technologie 3(6) : Praca zbiorowa


Tytuł :
Nauki Inżynierskie i Technologie 3(6) : Praca zbiorowa
Tematy :
Publikacje darmowe
Słowa kluczowe :
technologia żywności
chemia spożywcza
Data publikacji :
2012
Wydawca :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN, ISSN :
20805985
Opis fizyczny :
126 s.
Język :
polski
Linki :
Spis treści
Dostawca treści :
IBUK Libra
 
Książka
  Przejdź do źródła

Oddajemy do rąk czytelników kolejny, trzeci tom czasopisma Nauki Inżynierskie i Technologie. W tym numerze prezentujemy prace z kilku ośrodków naukowych. Ich tematyka dotyczy takich zagadnień, jak zachowanie higieny mycia w zakładach mleczarskich, monitorowanie procesów mycia w przepływie, wykorzystanie mikroorganizmów i surowców odpadowych w biotechnologii, możliwości energetycznego wykorzystywania odpadów pochodzenia rolniczego i innych ekologicznych źródeł energii oraz ocena jakości korzenia selera podczas przechowywania, a także wpływ fermentacji alkoholowej na zmiany NNKT w pestkach z czarnej porzeczki.


Chcąc zainteresować odbiorców zamieszczonymi artykułami, postanowiliśmy we wstępie nie tylko przybliżyć ich tematykę, ale także omówić pokrótce zastosowaną terminologię, która dla niektórych czytelników może być nowa. Mamy nadzieję, że zabieg ten nie tylko zachęci do czytania, ale też je ułatwi.


W pierwszej pracy wykorzystano metodę nanofiltracji przy użyciu poliamidowych membran rurkowych do otrzymania koncentratu serwatki kwasowej i określono zmiany szybkości permeacji oraz zmiany zawartości wybranych pierwiastków. W procesach przetwórczych serwatki znajduje zastosowanie jedna z membranowych technik separacji, tj. nanofiltracja, umożliwiająca zmniejszenie zawartości substancji mineralnych w koncentracie i częściowe usuwanie kwasu mlekowego, dzięki zdolności selektywnej permeacji (przejścia przez membranę) jonów jednowartościowych i związków organicznych o małej masie molekularnej. W przemyśle mleczarskim wykorzystuje się membrany nanofiltracyjne wykonane z różnych materiałów. Autorzy przebadali w swoim eksperymencie najmniej popularne membrany rurkowe wykonywane z poliamidu.


W drugiej pracy przedstawiono wyniki badań nad biotechnologicznymi możliwościami wykorzystania bakterii z rodzaju Citrobacterw procesach bioremediacyjnych, produkcji związków o dużym znaczeniu gospodarczym – np. pirogalolu czy 1,3-propanodiolu oraz wytwarzaniu enzymów (amylaz, lipaz, metylaz). Pałeczki Citrobacter spp. akumulują i unieszkodliwiają metale ciężkie, takie jak np. miedź, cyrkon czy uran. Bakterie z rodzaju Citrobacterwykazują się ruchliwością, która jest cechą zwiększającą ich zdolności bioremediacyjne. Bioremediacja to technologia usuwania zanieczyszczeń z gleby i wód podziemnych za pomocą żywych mikroorganizmów w celu katalizowania, destrukcji lub transformacji różnego rodzaju zanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe.


W trzecim opracowaniu Autorzy postawili sobie za cel ocenę możliwości syntezy biosurfaktantów przez drożdże Candida bombicolaw podłożach zawierających glukozę i wybrane produkty uboczne i/lub odpady przemysłu spożywczego i oleochemicznego. Wykazano, że synteza biosurfaktantów była większa, gdy w podłożu znajdowała się glukoza i hydrofobowe źródło węgla, a zadowalające wyniki uzyskano, gdy do podłoża YPG dodano sopstok. Nie uzyskano większego stężenia biomasy i soforolipidów, gdy sopstok dodawano do podłoża hodowlanego po wstępnym, 24-godzinnym namnożeniu biomasy drożdży w podłożu jedynie z glukozą, bez odpadu. Autorzy wyjaśniają, że soforolipidy to zewnątrzkomórkowe biosurfaktanty, glikolipidy, syntetyzowane głównie przez drożdże Candida bombicola, Candida apicola, Candida bogoriensisi Candida kuoi sp.nov. Biosurfaktanty, czyli powierzchniowo czynne cząsteczki wytwarzane przez żywe komórki, produkowane są z udziałem nie tylko drożdży, ale także bakterii oraz grzybów strzępkowych. Znane są również surfaktanty pochodzenia roślinnego czy zwierzęcego. Sopstok to produkt uboczny, powstający podczas rafinacji chemicznej surowych olejów roślinnych, zawierający mydła, neutralny tłuszcz oraz zanieczyszczenia.


W czwartej publikacji dokonano oceny możliwości energetycznego wykorzystywania odpadów pochodzenia rolniczego. Autorzy przyjęli następującą definicję bioodpadów z przemysłu rolno-spożywczego są to odpady, które ulegają biodegradacji - zgodnie z ustawą [Ustawa o odpadach... 2001] rozumie się przez to odpady ulegające rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów oraz że jest to biomasa powstająca jako produkt uboczny procesu technologicznego, nieznajdująca nabywcy, która musi być zagospodarowana lub poddana procesom odzysku, recyklingu, unieszkodliwienia bezpośrednio w zakładzie lub ewentualnie w specjalistycznym przedsiębiorstwie. Jedną z najbardziej powszechnych metod energetycznej konwersji bioodpadów (wytwarzanie nośników energii z biomasy) jest ich spalenie. Równie popularne stają się systemy produkcji biogazu.


W kolejnej pracy przedstawiono wyniki badań zmian cech fizycznych i mechanicznych korzeni selera odmiany Diamant, przechowywanych przez 6 miesięcy w piwnicy i chłodni. Badania zostały przeprowadzone między innymi za pomocą jędrnościomierza oraz maszyny wytrzymałościowej Insight II.


W pracy szóstej dowiadujemy się, czym są pompy ciepła i dlaczego stanowią one ekologiczne źródło energii. Zasada działania pompy ciepła opiera się na odbiorze ciepła z zimniejszego otoczenia (wody, gruntu, powietrza) i dostarczenia jej do cieplejszego obiektu (zbiornika wody, mieszkania). Do prawidłowego funkcjonowania systemu grzewczego z pompą ciepła niezbędny jest właściwy jej dobór, uwzględniający zarówno stan budynku, jak i warunki otoczenia. Dlaczego pompy ciepła są opłacalnym źródłem energii, można wywnioskować na podstawie analizy kilku symulacji przytoczonych przez Autorów.


W siódmym opracowaniu Autorzy skoncentrowali uwagę na doborze szybkości obrotów mieszadła bioreaktora do wydajnej produkcji erytrytolu z glicerolu odpadowego przez szczep Y. lipolytica Wratislavia K1. Dowiadujemy się z tej pracy, jakie właściwości i zastosowanie ma erytrytol - alkohol cukrowy należący do grupy polioli (alkohole wielowodorotlenowe). Erytrytol stosowany jest jako zamiennik cukru, a ze względu na wysoce ujemne ciepło rozpuszczania przyczynia się do powstawania, podczas spożycia produktów, odczucia delikatnego chłodu. Z autorskich prac Rymowicz i in. [2008] wynika, że w hodowli typu fed-batch(hodowla okresowa z zasilaniem) i warunkach optymalnych dla tworzenia kwasu cytrynowego mutant octanowy Wratislavia K1tworzy prawie tyle samo erytrytolu co kwasu cytrynowego, a predyspozycje drożdży Y. lipolytica w zakresie jednoczesnej produkcji polioli i kwasu cytrynowego okazały się unikatowe. Ważne w procesie biotechnologicznym jest zoptymalizowanie odpowiednich warunków prowadzenia hodowli, które skutkują maksymalizacją wytwarzania pożądanego produktu i obniżeniem kosztów produkcji.


W ósmej pracy przeprowadzono badania mające na celu wykazanie, że skuteczną metodą monitorowania procesów mycia w przepływie, może być pomiar mętności cieczy. Najczęściej proces mycia instalacji produkcyjnych w obiegu zamkniętym monitoruje się pod względem zmian przewodności elektrycznej cieczy myjącej oraz pH. Nowatorskim sposobem jest pomiar mętności cieczy myjącej, który umożliwia wnioskowanie o procesie mycia, jego czasie oraz o intensywności wymywania zanieczyszczeń z instalacji. Ponieważ zmiany wartości pH i przewodności słabo odzwierciedlają kinetykę procesu, autorzy pracy skupili uwagę wyłącznie na zmianach mętności cieczy myjącej. Potwierdzono słuszność wykorzystania nefelometrów (przyrząd optyczny służący do pomiaru natężenia światła rozproszonego przez zawiesiny w cieczach lub gazach) do monitorowania procesów mycia.


W dziewiątej pracy, dotyczącej wpływu fermentacji alkoholowej na zmiany NNKT w pestkach z czarnej porzeczki jako surowcu odpadowym, nie natrafiono na nową, wymagającą specjalnego omówienia terminologię. Autorzy wykazali, że proces fermentacji alkoholowej istotnie wpływa na zawartość NNKT w pestkach badanych owoców jagodowych.


W ostatniej pracy, w której określono wpływ ciśnieniowo-alkalicznej obróbki wstępnej na skuteczność hydrolizy enzymatycznej polisacharydów wierzby wiciowej, Autorzy stosują uprzednio już wyjaśnione pojęcia typu: biomasa czy też biokonwersja. Podsumowując, chcemy zwrócić uwagę czytelników, że kształtujący się w kolejnych wydaniach profil kwartalnika Nauki Inżynierskie i Technologie (NIT) ewoluuje w kierunku czasopisma interdyscyplinarnego, co wymaga naszej uważności i staranności w przybliżaniu specjalistycznych terminów, które mogą być mniej znane ogółowi odbiorców. Cieszy nas fakt, że w przesyłanych do Redakcji pracach jest coraz więcej cytowań wcześniej zamieszczonych w NIT publikacji, co znacząco zwiększa jego rangę.


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz